صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...« بازگشت به profile

Subtitles by cn_el22 (21)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English CHUNGHA (청하) - Roller Coaster - MV
(2018)
    0 comments 0 received 3
1 days ago
Indonesian CHUNGHA (청하) - Roller Coaster - MV
(2018)
    0 comments 0 received 6
1 days ago
Indonesian JBJ - MY FLOWER (꽃이야) MV
(2018)
    0 comments 0 received 15
1 days ago
English JBJ - MY FLOWER (꽃이야) MV
(2018)
    0 comments 0 received 7
1 days ago
Indonesian WANNA ONE - 2017 MBC Music festival Wanna One - Wanna Be 워너원- Wanna Be20171231
(2017)
    0 comments 0 received 10
6 days ago
Indonesian WANNA ONE - 2017 KBS가요대축제 Music Festival - 워너원 - NEVER (NEVER - WannaOne). 20171229
(2017)
    0 comments 0 received 12
7 days ago
Indonesian 2017 KBS가요대축제 Music Festival - 워너원 - NEVER (NEVER - WannaOne). 20171229
(2017)
    0 comments 0 received 1
7 days ago
Indonesian UP10TION – Going Crazy
(2017)
    0 comments 0 received 2
11/24/2017
Indonesian TRCNG - Spectrum
(2017)
    0 comments 0 received 2
11/24/2017
Indonesian TRCNG - Spectrum
(2017)
    0 comments 0 received 6
11/24/2017
Indonesian JBJ - Fantasy
(2017)
    0 comments 0 received 16
11/24/2017
Indonesian BTS - DNA
(2017)
    0 comments 1 received 99
11/16/2017
Indonesian SF9 - O Sole Mio (오솔레미오)
(2017)
    0 comments 0 received 20
10/23/2017
English JUNG YONG HWA _ That Girl (Feat. Loco)
(2017)
    0 comments 0 received 9
10/20/2017
Big 5 code SF9 - O Sole Mio (오솔레미오)
(2017)
    0 comments 0 received 7
10/20/2017
English SF9 - O Sole Mio (오솔레미오)
(2017)
    0 comments 0 received 18
10/20/2017
English Jung Yong Hwa (CNBLUE) & SunWoo Jung A - Hello
(2016)
    0 comments 0 received 6
10/20/2017
Big 5 code SF9 (에스에프나인) - Easy Love (쉽다)
(2017)
    0 comments 0 received 8
6/23/2017
Indonesian SF9 (에스에프나인) - Easy Love (쉽다)
(2017)
    0 comments 0 received 39
6/23/2017
Korean SF9 (에스에프나인) - Easy Love (쉽다)
(2017)
    0 comments 0 received 6
6/23/2017
Korean CNBLUE - Between Us
(2017)
    0 comments 0 received 20
6/21/2017